Tạo thêm website mới

AGForm không giới hạn tạo website mới trong hệ thống, bạn có thể tạo vô số website lên hệ thống của chúng tôi mà vẫn sử dụng đầy đủ chức năng

Bước 1: Thêm website/ cài đặt thêm website

Bước 2: Gắn mã website, Kích hoạt mã và public website

Bước 3: Vào phân mục bạn muốn cấu hình và chọn website ở mục bên tay phải góc phải và chỉnh cấu hình

Cấu hình website của bạn theo chi mục hướng dẫn, với mỗi phần cấu hình, nên lựa chọn đúng website bạn cần cấu hình, đối với Chat/ Nút kênh liên hệ/ Banner popup