Chát khách hàng

Mục chát khách hàng giúp bạn có thể tương tác khách hàng nhanh hơn

Sau khi đã gắn mã và cấu hình chung chat web

Bạn truy cập: Tin nhắc & Lead để bắt đầu chát với khách hàng.

Mọi thông tin khách chat sẽ hiển thị ở đây và khách nhập SĐT cho bạn cũng sẽ ở đây, thông tin khi khách nhập SĐT được gửi vào email của bạn